Buku Kitab Klasik Tentang Keris

0 621

Buku ini di petik dari karangan F.L Winter pada tahun 1871 yang memuat asal mula keris, nama-nama keris, pamor, khasiat, empu pencipta keris, Dewa-dewa, Para brahmana dan raja-raja yang ahli keris dan memperintahkan/memesan keris, karakteristik berbagai besi, juga menyadur dari serat centini (Suluk Tambangraras) karangan KGPAA Amengkunagara III (Ingkang Sinuhun PakuBuwana V di surakarta yang di latinkan oleh KAMAJAYA terbitan yayasan centini yogyakarta 1986 jilid 2 hal. 71-89).

 

Perlu kita sadari Serat Centhini merupakan Ensiklopedi pengetahuan dan budaya Jawa yang kita miliki yang pertama dan dapat dijadikan acuan untuk dikembangkannya. Oleh sebab itu, senjata yang bernama keris dan tumbak merupakan hasil karya budaya bangsa Jawa yang asli, maka nama-nama bangun keris (senjata keris) itu pun memakai nama dalam bahasa Jawa. Demikian juga nama-nama bagian keris.

Source Kitab Keris Klasik
Comments
Loading...